Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

KRS

Informacja zawiera KRS Spółki APS SA - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.więcej


STATUT SPÓŁKI

Informacja zawiera statut APS SA, regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Spółki.więcej


REGULAMIN ZARZĄDU APS SA

Regulamin określa tryb powoływania i odwoływania Członków Zarządu, zakres ich praw i obowiązków oraz zakres działania i organizację pracy Zarządu, w tym zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały.więcej

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419